Quay lại

Cải cách hành chính năm 2020

Kích cỡ chữ:A+ |A |A-

09/12/2022 : 22:12

Cải cách hành chính

 

TT

Nội dung

Tải về

(1)

(2)

(3)

 1.  

Quyết định công bố TTHC thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở KH&CN

 

 1.  

Quyết định số 3794/QĐ-UBND ngày 26/10/2016 của UBND tỉnh v/v công bố danh mục TTHC thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở KH&CN dưới hình thức "Bản sao y bản chính" theo QĐ của Bộ trưởng Bộ KH&CN

 1.  

Quyết định số 2944/QĐ-UBND ngày  29/8/2018 của UBND tỉnh v/v công bố Danh mục TTHC trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử, an toàn bức xạ và hạt nhân thuộc phạm vi chức năng quản lý  của Sở KH&CN Bình Định

 1.  

Quyết định số 2945/QĐ-UBND ngày 29/8/2018 của UBND tỉnh v/v công bố danh mục TTHC trong lĩnh vực hoạt động khoa học và công nghệ, tiêu chuẩn đo lường chất lượng thuộc phạm vi chức năng quản lý  của Sở KH&CN Bình Định

 1.  

Quyết định số 3864/QĐ-UBND ngày 02/11/2018 của UBND tỉnh v/v công bố Danh mục TTHC mới ban hành, TTHC bị bãi bỏ trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở KH&CN Bình Định

 1.  

Quyết định số 3865/QĐ-UBND ngày 02/11/2018 của UBND tỉnh v/v công bố Danh mục TTHC ban hành mới, sửa đổi, bổ sung, TTHC bị bãi bỏ trong lĩnh vực hoạt động khoa học và công nghệ, tiêu chuẩn đo lường chất lượng thuộc phạm vi chức năng quản lý  của Sở KH&CN Bình Định

 1.  

Quyết định số 1375/QĐ-UBND ngày 19/4/2019 của UBND tỉnh v/v công bố Danh mục TTHC mới ban hành, TTHC sửa đổi, bổ sung, TTHC trong lĩnh vực tiêu chuẩn đo lường chất lượng, hoạt động KH&CN thuộc phạm vi chức năng quản lý  của Sở KH&CN Bình Định

 1.  

Quyết định số 2782/QĐ-UBND ngày 12/8/2019 của UBND tỉnh về việc thông qua Phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử, an toàn bứa xạ và hạt nhân thực hiện trên địa bàn tỉnh Bình Định

 1.  

Quyết định số 3103/QĐ-UBND ngày 30/8/2019 của UBND tỉnh v/v công bố Danh mục TTHC sửa đổi, bổ sung trên lĩnh vực năng lượng nguyên tử, an toàn bức xạ và hạt nhân thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở KH&CN tỉnh BĐ

 1.  

Quyết định số 3205/QĐ-UBND ngày 06/09/2019 của UBND tỉnh v/v công bố danh mục TTHC cấp tỉnh sửa đổi, bổ sung trên lĩnh vực hoạt động KH&CN thuộc phạm vi chức năng quản lý  của Sở KH&CN Bình Định

 1.  

Quyết định số 3851/QĐ-UBND ngày 24/10/2019 của UBND tỉnh v/v công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực quản lý công sản thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tài chính tỉnh Bình Định

 1.  

Quyết định số 2901/QĐ-UBND ngày 21/7/2020 của UBND tỉnh về việc thông qua Phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính trong lĩnh vực Hoạt động khoa học và công nghệ thực hiện trên địa bàn tỉnh Bình Định

 1.  

Quyết định số 3957/QĐ-UBND ngày 31/8/2020 công bố Danh mục TTHC được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực tiêu chuẩn đo lường chất lượng thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở KH&CN Bình Định

 1.  

Quyết định phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết TTHC

 

 1.  

Quyết định số 2311/QĐ-UBND ngày 05/7/2019 của UBND tỉnh v/v phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết TTHC không liên thông cấp tỉnh thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở KH&CN Bình Định

 1.  

Quyết định số 3136/QĐ-UBND ngày 03/9/2019 của UBND tỉnh v/v phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết TTHC cấp tỉnh không liên thông thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở KH&CN Bình Định

 1.  

Quyết định số 76/QĐ-UBND ngày 07/01/2020 của UBND tỉnh v/v phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết TTHC liên thông thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở KH&CN Bình Định

 1.  

Quyết định số 3611/QĐ-UBND ngày 01/9/2020 của UBND tỉnh v/v phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết TTHC không liên thông cấp tỉnh trong lĩnh vực tiêu chuẩn đo lường chất lượng thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở KH&CN Bình Định

Tin liên quan