Quay lại

Quyết định số 2117/QĐ-TTg ngày 16/12/2020 của Thủ tướng Chính phủ Ban hành Danh mục công nghệ ưu tiên nghiên cứu, phát triển và ứng dụng để chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư.

Kích cỡ chữ:A+ |A |A-

07/12/2021 : 21:12

Quyết định số 2117/QĐ-TTg ngày 16/12/2020 của Thủ tướng Chính phủ Ban hành Danh mục công nghệ ưu tiên nghiên cứu, phát triển và ứng dụng để chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư.

Xem toàn bộ quyết định tại đâyTin liên quan