Quay lại

Quyết định số 40 /QĐ-SKHCN về việc ban hành các biểu mẫu phục vụ việc xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh, cấp cơ sở

Kích cỡ chữ:A+ |A |A-

16/03/2021 : 00:03

Quyết định số 805/QĐ-SKHCN ngày 05/8/2016 hết hiệu lực. Các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh vận dụng quyết định này để áp dụng, xây dựng và ban hành quy định đối với các nhiệm vụ KH&CN sử dụng ngân sách nhà nước thuộc phạm vi quản lý của tổ chức.

Xem toàn bộ quyết định tại đây và các biểu mẫu bên dưới

Phụ lục 1

Phiếu đề xuất đặt hàng nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh (Dùng cho đề tài hoặc đề án)

Phiếu đề xuất đặt hàng nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh (Dùng cho dự án SXTN)

Phiếu đề xuất đặt hàng nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh (Dùng cho dự án khoa học và công nghệ)

Danh mục tổng hợp các nhiệm vụ KH&CN đề xuất thực hiện trong năm

Phiếu đánh giá đề xuất đặt hàng nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh

Kiểm phiếu đánh giá đề xuất đặt hàng nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh theo lĩnh vực

Biên bản họp hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh

Kết quả tra cứu thông tin

Phiếu nhận xét và đánh giá đề xuất đặt hàng đề tài/dự án SXTN cấp tỉnh

Phiếu nhận xét và đánh giá đề xuất đặt hàng đề án khoa học cấp tỉnh

Phiếu nhận xét và đánh giá đề xuất đặt hàng dự án KH&CN cấp tỉnh

Biên bản Kiểm phiếu đánh giá đề xuất đặt hàng nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh

Kiểm phiếu đánh giá đề xuất đặt hàng nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh

Biên bản họp hội đồng tư vấn xác định  nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh

Kết quả đánh giá đề xuất đặt hàng của  hội đồng tư vấn xác định  nhiệm vụ KH&CN

Tổng hợp kiến nghị của hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ KH&CN

Phụ lục II

Phiếu đề xuất đặt hàng nhiệm vụ KH&CN cấp cơ sở (Dùng cho đề tài ứng dụng)

Phiếu nhận xét và đánh giá đề xuất đặt hàng đề tài ứng dụng cấp cơ sở

Kiểm phiếu đánh giá đề xuất đặt hàng nhiệm vụ KH&CN cấp cơ sở

Biên bản họp hội đồng tư vấn xác định  nhiệm vụ KH&CN cấp cơ sở

Kết quả đánh giá đề xuất đặt hàng của hội đồng tư vấn xác định  nhiệm vụ KH&CN cơ sở

Tổng hợp kiến nghị của hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ KH&CN cấp cơ sở

Tin liên quan