Quay lại

Quyết định số 41 /QĐ-SKHCN về việc ban hành các biểu mẫu phục vụ đăng ký tuyển chọn, giao trực tiếp nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh, cấp cơ sở

Kích cỡ chữ:A+ |A |A-

16/03/2021 : 16:03

Quyết định số 806/QĐ- SKHCN ngày 05/8/2016 hết hiệu lực. Các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh vận dụng quyết định này để áp dụng, xây dựng và ban hành quy định đối với các nhiệm vụ KH&CN sử dụng ngân sách nhà nước thuộc phạm vi quản lý của tổ chức.

Xem toàn bộ quyết định tại đây và các biểu mẫu bên dưới

Phụ lục 1

Đơn đăng ký chủ trì nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh

Thuyết minh đề tài nghiên cứu ứng dụng và phát triển công nghệ cấp tỉnh

Thuyết minh đề tài nghiên cứu khoa học xã hội và nhân văn cấp tỉnh

Thuyết minh dự án sản xuất thử nghiệm cấp tỉnh

Thuyết minh đề án khoa học cấp tỉnh

Tóm tắt hoạt động KH&CN của tổ chức đăng ký chủ trì nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh

Lý lịch khoa học của cá nhân thực hiện nhiệm vụ KH&CN

Giấy xác nhận phối hợp thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh

Phụ lục II

Đơn đăng ký chủ trì nhiệm vụ KH&CN cấp cơ sở

Thuyết minh đề tài nghiên cứu ứng dụng cấp cơ sở

Tóm tắt hoạt động KH&CN của tổ chức đăng ký chủ trì nhiệm vụ KH&CN cấp cơ sở

Lý lịch khoa học của cá nhân thực hiện nhiệm vụ KH&CN

Giấy xác nhận phối hợp thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp cơ sở

Tin liên quan