Quay lại

Quyết định số 42 /QĐ-SKHCN về việc ban hành các biểu mẫu phục vụ Hội đồng tuyển chọn, giao trực tiếp thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh, cấp cơ sở

Kích cỡ chữ:A+ |A |A-

17/03/2021 : 00:03

Quyết định số 807/QĐ-SKHCN ngày 05/8/2016 hết hiệu lực. Các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh vận dụng quyết định này để áp dụng, xây dựng và ban hành quy định đối với các nhiệm vụ KH&CN sử dụng ngân sách nhà nước thuộc phạm vi quản lý của tổ chức.

Xem toàn bộ quyết định tại đây và các biểu mẫu bên dưới

Phụ lục I

Biên bản mở hồ sơ đăng ký tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức và cá nhân chủ trì nhiệm vụ KH&CN

Phiếu nhận xét hồ sơ đề tài nghiên cứu ứng dụng và phát triển công nghệ cấp tỉnh

Phiếu nhận xét hồ sơ đề tài khoa học xã hội và nhân văn cấp tỉnh

Phiếu nhận xét hồ sơ đề án khoa học và công nghệ cấp tỉnh

Phiếu nhận xét hồ sơ dự án SXTN cấp tỉnh

Phiếu đánh giá hồ sơ đề tài nghiên cứu ứng dụng và phát triển công nghệ cấp tỉnh

Phiếu đánh giá hồ sơ đề tài khoa học xã hội và nhân văn cấp tỉnh

Phiếu đánh giá hồ sơ đề án khoa học cấp tỉnh

Phiếu đánh giá hồ sơ dự án SXTN cấp tỉnh

Biên bản kiểm phiếu đánh giá hồ sơ đăng ký tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức chủ trì và cá nhân chủ nhiệm nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh

Bảng tổng hợp kiểm phiếu đánh giá hồ sơ đăng ký tuyển chọn

Biên bản họp hội đồng đánh giá hồ sơ đăng ký tuyển chọn

Giấy uỷ quyền

Phụ lục II

Biên bản mở hồ sơ đăng ký tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức và cá nhân chủ trì nhiệm vụ KH&CN cấp cơ sở

Phiếu nhận xét hồ sơ đề tài nghiên cứu ứng dụng và phát triển công nghệ cấp cơ sở

Phiếu nhận xét hồ sơ đề tài khoa học xã hội và nhân văn cấp cơ sở

Phiếu đánh giá hồ sơ đề tài nghiên cứu ứng dụng và phát triển công nghệ cấp cơ sở

Phiếu đánh giá hồ sơ đề tài khoa học xã hội và nhân văn cấp cơ sở

Biên bản kiểm phiếu đánh giá hồ sơ đăng ký tuyển chọn cấp cơ sở

Bảng tổng hợp kiểm phiếu đánh giá hồ sơ đăng ký tuyển chọn

Biên bản họp hội đồng đánh giá hồ sơ đăng ký tuyển chọn

Giấy uỷ quyền

 

 

Tin liên quan