Quay lại

Quyết định số 43/QĐ-SKHCN về việc ban hành các biểu mẫu phục vụ Hội đồng thẩm định kinh phí thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh, cấp cơ sở

Kích cỡ chữ:A+ |A |A-

17/03/2021 : 14:03

Ban hành kèm theo Quyết định này các biểu mẫu phục vụ Hội đồng thẩm định kinh phí thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh, cấp cơ sở trên địa bàn tỉnh Bình Định.

Xem toàn bộ quyết định tại đây và các biểu mẫu bên dưới

Phụ lục I

Phiếu thẩm định kinh phí đề tài KH&CN cấp tỉnh

Phiếu thẩm định kinh phí dự án SXTN cấp tỉnh

Phiếu thẩm định kinh phí đề án khoa học cấp tỉnh

Biên bản họp thẩm định kinh phí đề tài KH&CN cấp tỉnh

Biên bản họp thẩm định kinh phí dự án SXTN cấp tỉnh

Biên bản họp thẩm định kinh phí đề án khoa học cấp tỉnh

Phụ lục II

Phiếu thẩm định kinh phí đề tài KH&CN cấp tỉnh

Biên bản họp thẩm định kinh phí đề tài KH&CN cấp cơ sở

Tin liên quan