Quay lại

Quyết định số 44/QĐ-SKHCN về việc ban hành biểu mẫu hợp đồng, thanh lý hợp đồng và các biểu mẫu phục vụ Hội đồng kiểm tra, đánh giá, điều chỉnh và chấm dứt hợp đồng trong quá trình thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh, cấp cơ sở

Kích cỡ chữ:A+ |A |A-

17/03/2021 : 16:03

Ban hành kèm theo Quyết định này biểu mẫu hợp đồng, thanh lý hợp đồng và các biểu mẫu phục vụ Hội đồng kiểm tra, đánh giá, điều chỉnh và chấm dứt hợp đồng trong quá trình thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh, cấp cơ sở trên địa bàn tỉnh Bình Định.

Xem toàn bộ quyết định tại đây và các biểu mẫu bên dưới

Phụ lục I

Hợp đồng thực hiện nhiệm vụ KH&CN

Biên bản thanh lý hợp đồng thực hiện

Báo cáo nội dung khoa học, tiến độ thực hiện nhiệm vụ

Báo cáo tình hình sử dụng kinh phí

Báo cáo sản phẩm KH&CN đã được chuyển giao, ứng dụng vào thực tế

Xác nhận khối lượng công việc trong kỳ báo cáo

Xác nhận tình hình sử dụng kinh phí

Biên bản kiểm tra, đánh giá trong quá trình thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh

Biên bản họp hội đồng tư vấn điều chỉnh/chấm dứt hội đồng trong quá trình thực hiện

Quyết định

Phụ lục II dành cho cấp cơ sở

Hợp đồng thực hiện nhiệm vụ KH&CN

Biên bản thanh lý hợp đồng thực hiện

Báo cáo nội dung khoa học, tiến độ thực hiện nhiệm vụ

Báo cáo tình hình sử dụng kinh phí

Báo cáo sản phẩm KH&CN đã hoàn thành

Biên bản kiểm tra, đánh giá trong quá trình thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp cơ sở

Biên bản họp hội đồng tư vấn điều chỉnh/chấm dứt hội đồng trong quá trình thực hiện

Quyết định

Tin liên quan