Quay lại

Quyết định số 45/QĐ-SKHCN về việc ban hành các biểu mẫu phục vụ Hội đồng tư vấn đánh giá kết quả nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh, cấp cơ sở

Kích cỡ chữ:A+ |A |A-

18/03/2021 : 10:03

Ban hành kèm theo Quyết định này các biểu mẫu phục vụ Hội đồng tư vấn đánh giá kết quả nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh, cấp cơ sở trên địa bàn tỉnh Bình Định

Xem toàn bộ quyết định tại đây và các biểu mẫu bên dưới

Phụ lục I

Báo cáo kết quả tự đánh giá nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh

Văn bản đề nghị

Biên nhận hồ sơ đánh giá, nghiệm thu nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh

Phiếu nhận xét kết quả thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu ứng dụng và phát triển công nghệ cấp tỉnh

Phiếu nhận xét kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học xã hội và nhân văn cấp tỉnh

Phiếu đánh giá kết quả nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh

Phiếu nhận xét, thẩm định sản phẩm

Báo cáo thẩm định sản phẩm

Biên bản kiểm phiếu đánh giá kết quả nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh

Biên bản đánh giá kết quả nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh

Báo cáo về việc hoàn thiện hồ sơ đánh giá, nghiệm thu cấp tỉnh

Quyết định công nhận kết quả thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh

Phụ lục II

Báo cáo kết quả tự đánh giá nhiệm vụ KH&CN cấp cơ sở

Văn bản đề nghị

Biên nhận hồ sơ đánh giá, nghiệm thu nhiệm vụ KH&CN cấp cơ sở

Phiếu nhận xét kết quả thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu ứng dụng và phát triển công nghệ cấp cơ sở

Phiếu nhận xét kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học xã hội và nhân văn cấp cơ sở

Phiếu đánh giá kết quả nhiệm vụ KH&CN cấp cơ sở

Phiếu nhận xét, thẩm định sản phẩm

Báo cáo thẩm định sản phẩm

Biên bản kiểm phiếu đánh giá kết quả nhiệm vụ KH&CN cấp cơ sở

Biên bản đánh giá kết quả nhiệm vụ KH&CN cấp cơ sở

Báo cáo về việc hoàn thiện hồ sơ đánh giá, nghiệm thu cấp cơ sở

Quyết định công nhận kết quả thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp cơ sở

Tin liên quan