Quay lại

Cải cách hành chính năm 2021

Kích cỡ chữ:A+ |A |A-

09/12/2022 : 23:12

Cải cách hành chính

 

TT

Nội dung

Tải về

(1)

(2)

(3)

 1.  

Văn bản của UBND tỉnh – VP UBND tỉnh

 

 1.  

Kế hoạch 95/KH-UBND ngày 31/12/2020 của UBND tỉnh về Kế hoạch Cải cách hành chính tỉnh Bình Định năm 2021

 1.  

Quyết định số 380/QĐ-UBND ngày 29/01/2021 của UBND tỉnh ban hành Kế hoạch rà soát, đánh giá TTHC năm 2021 trên địa bàn tỉnh Bình Định

 1.  

Quyết định số 03/2021/QĐ-UBND ngày 09/02/2021 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy chế hoạt động kiểm soát TTHC trên địa bàn tỉnh Bình Định

 1.  

Quyết định 359/QĐ-UBND ngày 27/01/2021 của UBND tỉnh ban hành Kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2021 trên địa bàn tỉnh Bình Định

 1.  
Quyết định 429/QĐ-UBND ngày 03/02/2021 của UBND tỉnh Phê duyệt kế hoạch Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước, phát triển chính quyền số và các dịch vụ đô thị thông minh tỉnh Bình Định năm 2021

 

 1.  

Quyết định số 840/QĐ-UBND ngày 11/3/2021 của UBND tỉnh về việc công bố Danh mục dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 thực hiện tiếp nhận hồ sơ trực tuyến trên Cổng dịch vụ công tỉnh Bình Định

 1.  

Quyết định số 50/QĐ-VPUBND ngày 11/3/2021 của Văn phòng UBND tỉnh phê duyệt danh sách cán bộ đầu mối kiểm soát TTHC của Sở KH&CN

 1.  

Quyết định số 63/QĐ-VPUBND ngày 16/3/2021 của Văn phòng UBND tỉnh về việc điều chỉnh, bổ sung Phương án nhân sự làm việc tại Trung tâm PVHCC tỉnh Bình Định

 1.  

Báo cáo số 43/BC-UBND ngày 24/03/2021 của UBND tỉnh báo cáo công tác cải cách hành chính tỉnh Bình Định Quý I năm 2021

 1.  

Báo cáo số 42/BC-UBND ngày 22/03/2021 của UBND tỉnh báo cáo Công tác kiểm soát thủ tục hành chính, triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính và thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử Quý I năm 2021 trên địa bàn tỉnh Bình Định

 1.  

Văn bản của Sở Khoa học và Công nghệ

 

 1.  

Kế hoạch số 1094/KH-SKHCN ngày 30/12/2020 về cải cách hành chính của Sở KH&CN năm 2021

 1.  
Kế hoạch số 1096/KH-SKHCN ngày 30/12/2020 về tuyên truyền công tác CCHC của Sở KH&CN năm 2021

 

 1.  

Kế hoạch số 1097/KH-SKHCN ngày 31/12/2020 về kiểm tra CCHC của Sở KH&CN năm 2021

 1.  

Kế hoạch số 88/KH-SKHCN - 03/02/2021] Kế hoạch công tác phổ biến, giáo dục pháp luật của Sở Khoa học và Công nghệ năm 2021

 1.  

Kế hoạch số 115/KH-SKHCN ngày 23/02/2021 v/v kiểm soát TTHC và hoạt động rà soát, đơn giản hóa TTHC trọng tâm của Sở KH&CN năm 2021

 1.  
Quyết định thành lập Tổ kiểm tra CCHC năm 2021 của Sở KH&CN

 

 1.  

Kế hoạch số 124/KH-SKHCN ngày 26/02/2021 Kế hoạch Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước, phát triển chính quyền số năm 2021

 1.  

Kế hoạch số 150/KH-SKHCN ngày 05/03/2021 Kế hoạch kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật

 1.  

Báo cáo số 40/BC-SKHCN ngày 15/3/2021 về công tác cải cách hành chính quý I năm 2021

 1.  

Báo cáo số 42/BC-SKHCN ngày 17/3/2021 về công tác kiểm soát thủ tục hành chính, triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông và thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử quý I năm 2021

 

Tin liên quan