Quay lại

Chương Trình số 02-CTr/ĐUK của Đảng ủy khối “Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh lần thứ XIV về “Nâng cao trách nhiệm nêu gương của cấp ủy, người đứng đầu cấp ủy và lãnh đạo cơ quan, đơn vị trong Khối góp phần tăng cường niềm tin của quần chúng, Nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng””

Kích cỡ chữ:A+ |A |A-

19/04/2021 : 00:04

Chương Trình số 02-CTr/ĐUK của Đảng ủy khối “Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh lần thứ XIV về “Nâng cao trách nhiệm nêu gương của cấp ủy, người đứng đầu cấp ủy và lãnh đạo cơ quan, đơn vị trong Khối góp phần tăng cường niềm tin của quần chúng, Nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng””.

Xem toàn bộ chương trình tại đây.

Tin liên quan