Quay lại

Chương Trình số 03-CTr/ĐUK của Đảng ủy Mục “Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh lần thứ XIV, NK 2020-2025” (nằm trên mục Hệ thống ISO) Nội dung đã gửi qua Văn phòng điện tử Khối “Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh lần thứ XIV về “Nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát góp phần giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương trong Đảng bộ””

Kích cỡ chữ:A+ |A |A-

19/04/2021 : 00:04

Chương Trình số 03-CTr/ĐUK của Đảng ủy Mục “Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh lần thứ XIV, NK 2020-2025” (nằm trên mục Hệ thống ISO) Nội dung đã gửi qua Văn phòng điện tử Khối “Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh lần thứ XIV về “Nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát góp phần giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương trong Đảng bộ””.

Xem toàn bộ chương trình tại đây.

Tin liên quan