Quay lại

Thông báo danh sách thí sinh dự thi tuyển viên chức các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ năm 2020 – thi lại Vòng 2

Kích cỡ chữ:A+ |A |A-

23/04/2021 : 00:04

Căn cứ Quyết định số 305/QĐ-SKHCN ngày 12/10/2020 của Sở Khoa học và Công nghệ về việc thành lập Hội đồng tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ năm 2020.

Hội đồng tuyển dụng viên chức thông báo niêm yết danh sách thí sinh dự thi vòng 2 theo số báo danh, kỳ thi tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ năm 2020 (phụ lục kèm theo).

* Một số lưu ý đối với thí sinh:

- Danh sách thí sinh dự thi theo số báo danh thi lại vòng 2 được niêm yết tại địa điểm thi (theo Thông báo số 25/TB-HĐTDVC ngày 15/4/2021 của Hội đồng tuyển dụng viên chức về việc triệu tập thí sinh dự thi tổ chức thi lại vòng 2) và được đăng trên Trang thông tin điện tử của Sở Khoa học và Công nghệ, địa chỉ: skhcn.binhdinh.gov.vn.

- Thí sinh có mặt tại địa điểm thi trước 30 phút và thực hiện theo Thông báo triệu tập thí sinh dự thi thi lại vòng 2.

Hội đồng tuyển dụng viên chức thông báo để các thí sinh được biết.

Xem toàn bộ thông báo và phụ lục tại đây.

Tin liên quan