Quay lại

Tài liệu giới thiệu bộ giải pháp công nghệ phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới

Kích cỡ chữ:A+ |A |A-

10/05/2021 : 14:05

Thực hiện Công văn số 2442/UBND-VX ngày 04/5/2021 của UBND tỉnh về việc triển khai áp dụng các giải pháp công nghệ trong phòng, chống dịch Covid-19; Sở Thông tin và Truyền thông hướng dẫn và đề nghị Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương tập trung lãnh đạo, chỉ đạo cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và các cơ quan, đơn vị trực thuộc triển khai thực hiện một số nội dung cụ thể như sau:

1. Nghiên cứu Tài liệu giới thiệu Bộ giải pháp công nghệ phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới do Bộ Thông tin và Truyền thông phát hành1 (có Tài liệu giới thiệu kèm theo) để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo công tác tuyên truyền, vận động, hướng dẫn, triển khai ngay các biện pháp và giải pháp công nghệ cần thiết, phù hợp với từng ngành, từng cơ quan, địa phương và địa điểm cụ thể để ngăn ngừa cao nhất sự lây lan của dịch bệnh, phục vụ công tác khoanh vùng dịch một cách nhanh chóng, chính xác, hiệu quả.

2. Triển khai đồng bộ các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 tại trụ sở làm việc, trong các cuộc họp, hộ gia đình, trường học, các bến tàu, xe và trên các phương tiện giao thông công cộng (thực hiện theo Phần 2 của Tài liệu giới thiệu gửi kèm).

3. Đề nghị Báo Bình Định, Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định, hệ thống truyền thanh cấp huyện, cấp xã tuyên truyền nội dung Tài liệu giới thiệu Bộ giải pháp công nghệ phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới sâu rộng đến người dân, góp phần tích cực trong công tác phòng, chống dịch Covid19 trên địa bàn tỉnh; khuyến khích chuyển thể nội dung của Tài liệu thành các hình thức tuyên truyền trực quan, sinh động, dễ tiếp cận như clip ngắn, infographic... 

Sở Thông tin và Truyền thông kính đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương quan tâm triển khai thực hiện.

Công văn

Tài liệu

Tin liên quan