Quay lại

Góp ý cho Dự thảo quy định một số chính sách hỗ trợ phát triển khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh Bình Định

Kích cỡ chữ:A+ |A |A-

27/11/2021 : 03:11

Thực hiện Chương trình Công tác trọng tâm năm 2019 được ban hành theo Quyết định số 72/QĐ-UBND ngày 09/01/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh, theo đó UBND tỉnh giao cho Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì xây dựng và trình UBND tỉnh nội dung "Quy định về một số chính sách hỗ trợ phát triển khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh".

Quyết định 27/2007/QĐ-UBND ngày 24/8/2007 của UBND tỉnh Ban hành Quy định về một số chính sách phát triển khoa học, công nghệ và nhân lực có trình độ cao (sau đây gọi là Quyết định số 27) đã góp phần khuyến khích cho các cá nhân, tổ chức trên địa bàn tỉnh chú trọng hơn trong nâng cao năng suất chất lượng sản phẩm, hình ảnh đơn vị, xây dựng và áp dụng các hệ thống quản lý chất lượng tiên tiến, chú trọng hơn trong công tác xây dựng, bảo hộ nhãn hiệu hàng hóa,… Trong quá trình thực hiện từ giai đoạn 2007 đến 2019, ngân sách tỉnh đã thực hiện hỗ trợ một lần cho cho các đối tượng đủ điều kiện hưởng chính sách là  24.346 triệu đồng (Trong đó, hỗ trợ nhân lực trình độ cao: 22.715 triệu đồng; Hỗ trợ xác lập quyền sở hữu công nghiệp và quyền đối với giống cây trồng: 291 triệu đồng; Hỗ trợ đào tạo và tư vấn xây dựng, áp dụng thành công các hệ thống quản lý theo tiêu chuẩn quốc tế, đạt giải thưởng Việt Nam: 1.340 triệu đồng); bên cạnh đó, Quỹ Phát triển Khoa học và Công nghệ đã thực hiện hỗ trợ cho vay ưu đãi đối với 09 dự án, trong đó có 06 dự án đổi mới công nghệ, 03 dự án sản xuất thử nghiệm. Tổng số vốn cho vay là 10.150triệu đồng, trong đó dự án vay thấp nhất là 300 triệu đồng và cao nhất là 2.000 triệu đồng, thời hạn vay từ 2-3 năm. Ngày 31/12/2015, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Quyết định số 59/2015/QĐ-UBND quy định về chính sách trợ cấp đối với cán bộ, công chức, viên chức được cử đi đào tạo đã thay thế cho các chính sách hỗ trợ, phát triển nhân lực trình độ cao (theo Điều 4 của Quyết định số 27) và các chính sách liên quan đến đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh.

Luật Chuyển giao công nghệ 2017 và Nghị định 76/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chuyển giao công nghệ đã ban hành một số chính sách hỗ trợ cho doanh nghiệp nhận chuyển giao công nghệ khi đáp ứng các điều kiện theo quy định. Hiện nay, chính sách hỗ trợ phát triển công nghiệp hỗ trợ trên địa bàn tỉnh (Nghị quyết số 37/2016/NQ-HĐND ngày 09/12/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh) bước đầu đã hỗ trợ cho các hoạt động nghiên cứu và phát triển; ứng dụng và chuyển giao công nghệ; xúc tiến thương mại và phát triển thị trường cho các nhà đầu tư có dự án đáp ứng các điều kiện được quy định của Nghị quyết. Tuy nhiên, đối tượng áp dụng là các hoạt động thuộc các ngành công nghiệp hỗ trợ. Bên cạnh đó, hiện nay việc khuyến khích các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp thực hiện các hoạt động nghiên cứu, ứng dụng, chuyển giao và làm chủ công nghệ, áp dụng các hệ thống quản lý tiên tiến để tạo ra các sản phẩm có hàm lượng khoa học cao, đạt các giải thưởng về chất lượng và xác lập quyền sở hữu trí tuệ đối với các kết quả nghiên cứu do mình tạo ra, qua đó góp phần nâng cao chỉ số đổi mới sáng tạo toàn cầu (GII) của nước ta là thật sự cần thiết.

Kế thừa Quyết định số 27, chính sách hỗ trợ phát triển ngành công nghiệp hỗ trợ của tỉnh và các văn bản quy phạm pháp luật liên quan, trên cơ sở góp ý của một số ngành về đề xuất các chính sách hỗ trợ phát triển khoa học và công nghệ trong phạm vi từng ngành, Sở Khoa học và Công nghệ xây dựng dự thảo một số chính sách hỗ trợ phát triển khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh Bình Định (có dự thảo chính sách kèm theo).Để hoàn thiện văn bản trước khi gửi cơ quan có thẩm quyền thẩm định văn bản và trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, Sở Khoa học và Công nghệ đề nghị:

- Các sở, ban, ngành thuộc tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã An Nhơn và thành phố Quy Nhơn, các hiệp hội doanh nghiệp có ý kiến tham gia bằng văn bản và gửi về Sở Khoa học và Công nghệ trước ngày 12/04/2019 theo địa chỉ:

Sở Khoa học và Công nghệ, số 208 Diên Hồng, Thành phố Quy Nhơn;

(ĐT: 02563.523621; Fax: 02563.523661, Email: hoann@skhcn.binhdinh.gov.vn);

 - Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh cho đăng tải các dự thảo chính sách trên Cổng thông tin điện tử của Tỉnh để các cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia ý kiến (thời hạn đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh ít nhất 30 ngày).

Sở Khoa học và Công nghệ mong nhận được góp ý của Quý cơ quan, đúng thời hạn để kịp tổng hợp và tiến hành các thủ tục tiếp theo theo đúng tiến độ mà Ủy ban nhân dân tỉnh giao.

Trân trọng cảm ơn sự phối hợp của quý Cơ quan, đơn vị.

Tải các file có liên quan tại đây

Dự thảo NQ 22-03-2019

Dự thảo QĐ 22-03-2019

Tổng hợp ý kiến về đề xuất chính sách

Công văn góp ý quy định một số chính sách hỗ trợ phát triển KHCN

Tin liên quan