Quay lại

Thông báo và các biểu mẫu đăng ký tham gia tuyển chọn nhiệm vụ

Kích cỡ chữ:A+ |A |A-

27/11/2021 : 02:11

THÔNG BÁO

Tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh năm 2019

Thực hiện Quyết định số 556/QĐ-UBND ngày 25/02/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định về việc phê duyệt danh mục nhiệm vụ nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ thực hiện trong năm 2019; Sở Khoa học và Công nghệ thông báo tuyển chọn như sau:

I. Các nhiệm vụ:

Nhiệm vụ 1:

1. Tên nhiệm vụ: Nghiên cứu thực nghiệm sinh sản nhân tạo, ương và nuôi thương phẩm cá mú đen chấm nâu (Epinephelus coioides, Hamilton, 1822) tại Bình Định.

2. Mục tiêu:

- Nghiên cứu xây dựng quy trình sinh sản nhân tạo giống cá mú đen chấm nâu phù hợp với điều kiện tự nhiên tại Bình Định.

- Nghiên cứu xây dựng quy trình ương nuôi cá mú đen chấm nâu từ giai đoạn cá bột đến giai đoạn cá giống phù hợp với điều kiện tự nhiên tại Bình Định.

- Nghiên cứu xây dựng quy trình nuôi cá mú đen chấm nâu thương phẩm phù hợp với điều kiện tự nhiên tại Bình Định.

- Đánh giá hiệu quả kinh tế - xã hội của việc nuôi cá mú đen chấm nâu thương phẩm tại Bình Định.

3. Nội dung:

- Thực nghiệm sinh sản nhân tạo: tuyển chọn đàn cá mú bố mẹ, nuôi vỗ cá mú bố mẹ, sinh sản nhân tạo, ấp nở trứng cá.

- Thực nghiệm ương từ giai đoạn cá bột lên cá mú hương và giai đoạn cá mú hương lên cá mú giống kích cỡ 10 – 12 cm.

- Thực nghiệm nuôi cá mú thương phẩm bằng các hình thức nuôi lồng và nuôi ao đất đạt kích cỡ thương phẩm 600 – 1.000 g.

Nhiệm vụ 2:

1. Tên nhiệm vụ: Xây dựng cơ sở dữ liệu GIS về khoáng sản tỉnh Bình Định.

2. Mục tiêu:

- Đánh giá, tổng hợp và biên tập các tài liệu số liệu về khoáng sản sẵn có trên địa bàn tỉnh Bình Định. (sử dụng bản đồ địa chất của tỉnh).

- Chuẩn hóa các định dạng dữ liệu số về khoáng sản đã thực hiện trên địa bàn tỉnh Bình Định.

- Ứng dụng GIS xây dựng cơ sở dữ liệu về khoáng sản trên địa bàn tỉnh Bình Định và phần mềm phục vụ công tác quản lý, quy hoạch, khai thác và sử dụng bền vững tài nguyên khoáng sản của tỉnh.

- Xây dựng dữ liệu WebGIS phục vụ cho việc tra cứu, cập nhật dữ liệu khoáng sản (từ xa) trên địa bàn tỉnh.

3. Nội dung:

- Thu thập, tổng hợp và biên tập các tài liệu số liệu về khoáng sản sẵn có trên địa bàn tỉnh Bình Định.

- Chuẩn hóa các định dạng dữ liệu số về khoáng sản đã thực hiện trên địa bàn tỉnh (đề xuất nên chuẩn hóa theo định dạng shapfile).

- Ứng dụng GIS xây dựng cơ sở dữ liệu (trên hệ thống đơn và WebGIS) về khoáng sản trên địa bàn tỉnh Bình Định và xây dựng phần mềm (xây dựng thêm các tính năng, công cụ trên nền ArcGIS) phục vụ công tác quản lý, quy hoạch, khai thác và sử dụng bền vững tài nguyên khoáng sản của tỉnh.

- Xây dựng dữ liệu WebGIS phục vụ cho việc tra cứu, cập nhật dữ liệu khoáng sản (từ xa, từ các địa phương) trên địa bàn tỉnh.

4. Sản phẩm dự kiến:

- Báo cáo tổng hợp và báo cáo tóm tắt kết quả của đề tài.

- Bộ cơ sở dữ liệu về khoáng sản trên địa bàn tỉnh Bình Định (đầy đủ dữ liệu không gian và dữ liệu thuộc tính, tỷ lệ theo từng địa điểm cụ thể).

- Phần mềm quản lý, cập nhật, phân tích, thống kê và tổng hợp phục vụ công tác quản lý khoáng sản trên địa bàn tỉnh.

- Trang WebGIS đảm bảo cho phục vụ cho việc tra cứu, cập nhật dữ liệu khoáng sản (từ xa, từ các địa phương) trên địa bàn tỉnh (đảm bảo việc phân quyền hợp lý và độ bảo mật an toàn cao).

Nhiệm vụ 3:

1. Tên nhiệm vụ: Nghiên cứu chiến lược truyền thông phát triển thương hiệu du lịch Bình Định đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.

2. Mục tiêu:

* Mục tiêu tổng quát:

- Xây dựng tiêu chí và đề xuất bộ nhận diện thương hiệu du lịch của Bình Định.

- Xây dựng chiến lược tổng thể truyền thông phát triển thương hiệu du lịch Bình Định đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.

* Mục tiêu cụ thể:

- Xây dựng  tiêu chí, qua đó xây dựng bộ nhận diện thương hiệu du lịch của Bình Định.

- Xây dựng các giải pháp truyền thông phát triển thương hiệu du lịch Bình Định đến năm 2025 định hướng đến năm 2030.

- Số lượng khách du lịch đến Bình Định gia tăng 5% khi đề tài kết thúc so với năm trước liền kề.

3. Nội dung:

- Đánh giá thực trạng bộ nhận diện thương hiệu của du lịch Bình Định trong thời gian qua.

- Đánh giá thực trạng công tác truyền thông phát triển du lịch Bình Định từ năm 2016 đến 2019.

- Xây dựng tiêu chí và bộ nhận diện thương hiệu thương hiệu của du lịch Bình Định.

- Xây dựng chiến lược tổng thể truyền thông phát triển thương hiệu du lịch Bình Định đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.

- Xây dựng kế hoạch hành động, áp dụng triển khai tại Sở Du lịch và các cơ quan liên quan và đánh giá hiệu quả sau một năm triển khai kết quả của đề tài (về thương hiệu du lịch Bình Định, thị trường khách, số lượng khách, …).

4. Sản phẩm dự kiến:

- Tiêu chí và bộ nhận diện về thương hiệu du lịch Bình Định.

- Chuyên đề "Đánh giá thực trạng bộ nhận diện thương hiệu của du lịch Bình Định trong thời gian qua".

- Chuyên đề "Đánh giá thực trạng công tác truyền thông phát triển du lịch Bình Định từ năm 2016 đến 2019".

- Chuyên đề "Chiến lược tổng thể truyền thông phát triển thương hiệu du lịch Bình Định đến năm 2025, định hướng đến năm 2030".

- Một số chuyên đề khác.

- Báo cáo tổng kết.

- Báo cáo tóm tắt.

- Bài báo khoa học.

II. Phương thức: Tuyển chọn.

III. Hồ sơ tham gia tuyển chọn xây dựng theo mẫu, bao gồm:

1) Hồ sơ pháp lý của tổ chức chủ trì:

- Quyết định thành lập hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của tổ chức chủ trì;

- Điều lệ hoạt động của tổ chức chủ trì (nếu có).

2) Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ (nếu có).

3) Đơn đăng ký chủ trì nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh theo Mẫu A-ĐĐK.

4) Thuyết minh theo Mẫu B1-TMĐTCN (dùng cho nhiệm vụ 1 và 2), theo Mẫu B2-TMĐTXH (dùng cho nhiệm vụ 3)

5) Tóm tắt hoạt động KH&CN của tổ chức đăng ký chủ nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh theo Mẫu C1-LLTC.

6) Lý lịch khoa học của các cá nhân thực hiện chính nhiệm vụ KH&CN theo Mẫu C2-LLCN.

7) Giấy xác nhận phối hợp nghiên cứu nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh (nếu có) theo Mẫu D-PHNC.

8) Báo giá thiết bị, nguyên vật liệu chính cần mua sắm, dịch vụ cần thuê để thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh (thời gian báo giá không quá 30 ngày tính đến thời điểm nộp hồ sơ) (nếu có).

9) Báo cáo tài chính của 02 đến 03 năm gần nhất của tổ chức chủ trì đã nộp các cơ quan quản lý theo quy định.

10) Tài liệu liên quan khác, nếu tổ chức đăng ký tham gia tuyển chọn thấy cần thiết bổ sung làm tăng tính thuyết phục của hồ sơ hoặc đơn vị quản lý cần làm rõ thông tin trong quá trình tuyển chọn và thẩm định nhiệm vụ.

IV. Hồ sơ đăng ký tham gia tuyển chọn gồm 12 bộ hồ sơ trình bày và in trên khổ giấy A4, sử dụng phông chữ tiếng Việt của bộ mã ký tự Unicode theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN 6909:2001, cỡ chữ 14, mỗi bộ hồ sơ có trang bìa và đóng tập. Toàn bộ hồ sơ được đóng gói, có niêm phong và bên ngoài ghi rõ:

a) Tên nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh và tên, mã số (nếu có) của chương trình đăng ký tham gia tuyển chọn;

b) Tên, địa chỉ của tổ chức đăng ký chủ trì, tên chủ nhiệm nhiệm vụ;

c) Danh mục tài liệu có trong hồ sơ.

V. Nơi nhận Hồ sơ: Hồ sơ đăng ký tham gia tuyển chọn được gửi theo đường bưu điện hoặc gửi trực tiếp đến Phòng Quản lý khoa học - Sở Khoa học và Công nghệ Bình Định, số 208 Diên Hồng, phường Lý Thường Kiệt, TP. Quy Nhơn, Bình Định.

Điện thoại: 02563.3524511

Thời hạn cuối cùng nhận hồ sơ là 17 giờ 00 ngày 15 tháng 5 năm 2019.

Mẫu kèm theo

Mẫu B1-TMDTCN

Mẫu B2-TMDTXH

Mẫu C1-LLTC

Mẫu C2-LLCN

Mẫu D-PHNC

Tin liên quan