Quay lại

Hưởng ứng tham gia cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật trực tuyến” năm 2019

Kích cỡ chữ:A+ |A |A-

27/11/2021 : 03:11

Bộ Tư pháp ban hành kế hoạch số 1200/KH-BTP ngày 9/4/2019 về tổ chức Cuộc thi "Tìm hiểu pháp luật trực tuyến" năm 2019. Cuộc thi được tổ chức công khai, rộng rãi trên phạm vi cả nước dưới hình thức thi trực tuyến  trên Trang thông tin điện tử phổ biến, giáo dục pháp luật. Thí sinh có thể truy cập trực tiếp vào trang web của Bộ Tư pháp để tìm hiểu:

http://pbgdpl.moj.gov.vn/qt/cuocthi/Pages/home.aspx

Tin liên quan