Quay lại

Thông báo công nhận sáng kiến có phạm vi ảnh hưởng trong toàn tỉnh năm 2018 phục vụ cho công tác thi đua

Kích cỡ chữ:A+ |A |A-

27/11/2021 : 02:11

Thực hiện theo quy định về công tác thi đua, khen thưởng của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành theo Quyết định 63/2017/QĐ-UBND. Sở Khoa học và Công nghệ thông báo thời gian nhận hồ sơ đề nghị công nhận sáng kiến phục vụ cho công tác thi đua, khen thưởng của tỉnh như sau:

- Đợt 01: Hạn chót nhận hồ sơ là ngày 28/02/2019 (đối với khối ngành kinh tế - xã hội);

- Đợt 02: Hạn chót nhận hồ sơ là ngày 01/7/2019 (chỉ nhận hồ sơ đối với hệ thống giáo dục quốc dân).

Sở Khoa học và Công nghệ không chịu trách nhiệm về việc nộp hồ sơ bị chậm trễ (nếu có).

Thông báo nộp sáng kiến cấp tỉnh năm 2019

Mẫu 1: Tờ trình đề nghị công nhận sáng kiến.
Mẫu 2: Đơn yêu cầu công nhận sáng kiến.
Mẫu 3: Bảng thuyết minh mô tả sáng kiến.

Tin liên quan