Quay lại

Thông báo về việc xây dựng hồ sơ nhiệm vụ nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ thực hiện trong kế hoạch năm 2020

Kích cỡ chữ:A+ |A |A-

27/11/2021 : 01:11

Sở Khoa học và Công nghệ thông báo đến các đơn vị được phê duyệt giao trực tiếp thực hiện nhiệm vụ KH&CN trong năm 2020 xây dựng hồ sơ nhiệm vụ nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ thực hiện trong kế hoạch

Hồ sơ thực hiện theo phương thức: Tuyển chọn

- Đơn đăng ký chủ trì nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh theo Mẫu A-ĐĐK.

- Thuyết minh theo Mẫu B1-TMĐTCN (đối với các nhiệm vụ thuộc các Lĩnh vực khoa học tự nhiên, kỹ thuật và công nghệ, nông nghiệp, y dược) và theo Mẫu B2-TMĐTXH (đối với các nhiệm vụ thuộc Lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn).

- Tóm tắt hoạt động KH&CN của tổ chức đăng ký chủ nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh theo Mẫu C1-LLTC.

- Lý lịch khoa học của các cá nhân thực hiện chính nhiệm vụ KH&CN theo Mẫu C2-LLCN.

- Giấy xác nhận phối hợp nghiên cứu nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh (nếu có) theo Mẫu D-PHNC.

- Số lượng hồ sơ: 12 bộ

Các biểu mẫu quy định nói trên download tại website Sở Khoa học và Công nghệ, cụ thể theo đường dẫn như sau:

Vào địa chỉ http://skhcn.binhdinh.gov.vn ,-> Mục Thông báo -> chọn Biểu mẫu thuyết minh nhiệm vụ KH&CN năm 2020.

Sở Khoa học và Công nghệ đề nghị cơ quan chủ trì và chủ nhiệm nhiệm vụ KH&CN khẩn trương hoàn thành hồ sơ theo đúng mẫu quy định và nộp hồ sơ trước ngày 29/4/2020. Nếu quá thời hạn quy định nêu trên, đơn vị nào không thực hiện gởi hồ sơ về Sở Khoa học và Công nghệ xem như đơn vị đó không thực hiện nhiệm vụ KH&CN

Công văn

Mẫu A-ĐĐK

Mẫu B1-TMĐTCN

Mẫu B2-TMĐTXH 

Mẫu C1-LLTC

Mẫu C2-LLCN

Mẫu D-PHNC

Mẫu B5-TMĐA

Tin liên quan