Quay lại

Phổ biến triển khai Kế hoạch tổ chức Giải thưởng HCM, Giải thưởng Nhà nước về KH&CN

Kích cỡ chữ:A+ |A |A-

21/10/2021 : 19:10

Căn cứ Nghị định 78/2014/NĐ-CP ngày 30/07/2014 của Chính phủ về Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước và các giải thưởng khác về khoa học và công nghệ; Nghị định số 60/2019/NĐ-CP ngày 05/07/2019 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 78/2014/NĐ-CP ngày 30/7/2014 của Chính phủ;

Căn cứ Văn bản số 3183/BKHCN-TD-KT ngày 10/10/2019 của Bộ Khoa học và Công nghệ về Kế hoạch xét tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước về khoa học và công nghệ đợt 6;

Căn cứ Văn bản số 6275/UBND-VX ngày 17/10/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định về Kế hoạch xét tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước về khoa học và công nghệ (gọi tắt là Giải thưởng) đợt 6.

Sở Khoa học và Công nghệ phổ biến các nội dung văn bản liên quan đến việc xét tặng Giải thưởng và đề nghị các các cơ quan, đơn vị liên quan căn cứ Nghị định 78/2014/NĐ-CP ngày 30/07/2014, Nghị định số 60/2019/NĐ-CP ngày 05/07/2019 của Chính phủ, Kế hoạch theo Văn bản số 3183/BKHCN-TD-KT của Bộ Khoa học và Công nghệ và chỉ đạo của UBND tỉnh tại Văn bản số 6275/UBND-VX để triển khai công tác xét tặng Giải thưởng theo đúng tiến độ.

Sở Khoa học và Công nghệ thông báo để các cơ quan, đơn vị phối hợp thực hiện./.

Văn bản số 3183/BKHCN-TD-KT

Tin liên quan