Quay lại

10 luật được thông qua tại Kỳ họp thứ chín (Quốc hội khóa XIV)

Kích cỡ chữ:A+ |A |A-

21/10/2021 : 20:10

1. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giám định tư pháp

2. Luật Hòa giải, đối thoại tại tòa án

3. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng

4. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai và Luật Đê điều

5. Luật Doanh nghiệp

6. Luật Đầu tư

7. Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư

8. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật

9. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Quốc hội

10. Luật Thanh niên.

Tin liên quan