Chủ đề(*): sáng kiến 2018
Họ và tên(*): Nguyễn Kỳ Tây
Email: kytay_thcsanhao@yahoo.com.vn
Địa chỉ : Hoài Ân- Bình Định
Số điện thoại (*) : 988207776
Câu hỏi (*): Đã có kết quả chấm sáng kiến của năm 2018 chưa?
Trả lời (*): Hiện nay, cơ quan thường trực Hội đồng sáng kiến tỉnh đang hoàn tất các thủ tục để công nhận sáng kiến có phạm vi ảnh hưởng trong toàn tỉnh năm học 2017-2018. Sau khi có quyết định công nhận của Chủ tịch Hội đồng sáng kiến tỉnh, Sở Khoa học và Công nghệ sẽ gửi kết quả cho Phòng GD&ĐT huyện Hoài Ân. Đề nghị tác giả liên hệ Phòng GD&ĐT huyện Hoài Ân để biết thông tin.