Chủ đề(*): Chính sách thu hút trình độ cao
Họ và tên(*): Huỳnh Văn Thiên
Email: thienqlcl1979@gmail.com
Địa chỉ : Trường trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật Bình Định
Số điện thoại (*) : 903646259
Câu hỏi (*): Tôi tốt nghiệp thạc sỹ chuyên ngành Triết học (nhận bằng vào ( Ngày31 tháng 12 năm 2014) và nộp kèm Quyết định cử đi học của Sở NN và PTNT Bình Định cử đi học; hiện đã nộp hồ sơ hưởng chính sách thu hút trình độ cao theo Quyết định 27/2007/QĐ-UBND của UBND tỉnh (được thể hiện tại Công văn số 419/SKHCN-KH ngày 10/7/2018 của Sở Khoa học và Công nghệ Bình Định, Xin cho hỏi, tôi có được hưởng chính sách này không? Trân trọng cảm ơn./.
Trả lời (*): Đề nghị anh (chị) liên lạc trực tiếp với Phòng Quản lý Khoa học (Sở KH&CN) để có thông tin cụ thể.