Chủ đề(*): kinh phí hoạt động KHCN &MT
Họ và tên(*): Lê Văn An
Email: Lean573@gmail.com
Địa chỉ : Khu vực Tân Hòa, phường Nhơn Hòa, thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định
Số điện thoại (*) : 979125708
Câu hỏi (*): Tôi đang công tác tại Lữ đoàn PK 573 trực thuộc Quân khu 5. Vị trí đóng quân của đơn vị tại Khu vực Tân Hòa, phường Nhơn Hòa, thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định. Hiện nay tôi đã hình thành và hoàn thiện xong một số ý tưởng về lĩnh vực an ninh, quốc phòng. Tuy nhiên đơn vị kinh phí dành cho công tác KHCN&MT không có. Vậy cho tôi hỏi, trong trường hợp của tôi có thể xin kinh phí của Sở KHCN tỉnh nhà không?
Trả lời (*): Trả lời câu hỏi của Ông Lê Văn An - Lữ đoàn Phòng không 573 Sở Khoa học và Công nghệ xin trả lời như sau: - Căn cứ Điều 6, 7, 8 của Quyết định số 37/2016/QĐ-UBND ngày 15/7/2016 của UBND tỉnh Bình Định Ban hành Quy chế quản lý và tổ chức thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ tỉnh Bình Định (sau đây gọi tắt là Quyết định số 37/2016/QĐ-UBND), cụ thể như sau: - Điều 6. Điều kiện để tổ chức, cá nhân đăng ký chủ trì nhiệm vụ 1. Tổ chức chủ trì phải có tư cách pháp nhân, có chức năng hoạt động phù hợp với lĩnh vực KH&CN của đề tài, đủ điều kiện về nhân lực và cơ sở vật chất kỹ thuật và đã đăng ký hoạt động KH&CN theo Điều 11 của Nghị định số 08/2014/NĐ-CP ngày 27/01/2014 của Chính phủ về Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật KH&CN. Mỗi tổ chức được phép đồng thời chủ trì nhiều đề tài phù hợp với lĩnh vực hoạt động của mình. 2. Cá nhân làm chủ nhiệm đề tài phải có chuyên môn cùng lĩnh vực KH&CN mà mình đăng ký. Mỗi cá nhân chỉ được tham gia làm chủ nhiệm cho một đề tài trong năm kế hoạch. Mỗi đề tài trong trường hợp đặc biệt có thể tối đa 02 đồng chủ nhiệm. 3. Các tổ chức, cá nhân không được tham gia chủ trì nhiệm vụ KH&CN nếu vi phạm các quy định sau: a) Chưa nghiệm thu nhiệm vụ KH&CN quá hạn, chưa nộp đủ kinh phí thu hồi của nhiệm vụ KH& CN (nếu có); b) Trường hợp nhiệm vụ KH&CN đánh giá xếp loại “Không đạt” do hồ sơ tài liệu không trung thực, sao chép kết quả nghiên cứu của người khác trái quy định pháp luật thì cá nhân làm chủ nhiệm sẽ không được tham gia làm chủ nhiệm nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh trong thời hạn 03 năm tiếp theo và bị xử lý về vi phạm hành chính trong hoạt động KH&CN. - Điều 7. Căn cứ xây dựng đề xuất đặt hàng 1. Định hướng phát triển KH&CN; Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; kế hoạch phát triển của ngành. 2. Các yêu cầu của Lãnh đạo Đảng và Nhà nước của tỉnh. 3. Theo nhu cầu của doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân trong tỉnh. 4. Từ các nội dung hợp tác về KH&CN trong nước và quốc tế. - Điều 8. Nguyên tắc xây dựng đề xuất đặt hàng 1. Có đủ căn cứ về tính cấp thiết và triển vọng đóng góp của các kết quả tạo ra vào việc thực hiện nhiệm vụ phát triển ngành, lĩnh vực hoặc địa phương. 2. Đáp ứng các tiêu chí của nhiệm vụ KH&CN cụ thể sau đây: a) Có tầm quan trọng đối với phát triển kinh tế - xã hội trong phạm vi tỉnh; b) Giải quyết các vấn đề KH&CN trong phạm vi tỉnh; c) Có sử dụng nguồn kinh phí sự nghiệp KH&CN của tỉnh. - Vì anh chưa nói rõ về đơn vị anh đang công tác, ý tưởng về lĩnh vực an ninh, quốc phòng mà anh đang định thực hiện có đảm bảo yêu cầu tại Điều 6, 7, 8 nói trên hay không? Bên cạnh đó tại Điều 15 của Quyết định số 37/2016/QĐ-UBND quy định về Trình tự xác định nhiệm vụ KH&CN, thì việc thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh do Chủ tịch UBND tỉnh ra quyết định nếu được Hội đồng KH&CN cấp tỉnh thông qua. Như vậy, việc anh hỏi có thể xin kinh phí để thực hiện nhiệm vụ phụ thuộc vào đề xuất của anh có được Hội đồng KH&CN tỉnh thông qua hay không. - Mọi thông tin chi tiết liên quan đến đề xuất đặt hàng nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh mời anh liên hệ đến: Phòng Quản lý khoa học, Sở Khoa học và Công nghệ Bình Định Số 208, Diên Hồng, TP. Quy Nhơn - Bình Định. Trân trọng!