Chủ đề(*): Hồ sơ đề nghị công nhận sáng kiến có phạm vi ảnh hưởng đến toàn tỉnh 2019
Họ và tên(*): Nguyễn Xuân Hòa
Email: hoabeh@gmail.com
Địa chỉ : Bệnh viện Mắt Bình Định
Số điện thoại (*) : 914034935
Câu hỏi (*): Tội đã làm sáng kiến cải tiến cấp đơn vị và được Sở Y tế công nhận. Vậy khi Tôi làm đề nghị cấp tỉnh công nhận thì phải làm các mẫu như thế nào. Nếu được xin gửi giúp các mẫu theo địa chỉ email: hoabeh@gmail.com Xin chân thành cảm ơn
Trả lời (*): Ngày 11/11/2019, Sở KH&CN đã ban hành Công văn số 838/SKHCN-CN thông báo chung cho toàn tỉnh. Đồng thời phòng chuyên môn đã chuyển các thông tin cho anh qua địa chỉ email do anh cung cấp.