Tên thủ tục Cấp giấy phép tiến hành công việc bức xạ (Sử dụng thiết bị X-Quang chẩn đoán trong Y tế)
Lĩnh vực Năng lượng nguyên tử, an toàn bức xạ và hạt nhân
Cách thức thực hiện

Nộp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Bình Định (127 Hai Bà Trưng, Quy Nhơn, Bình Định) hoặc nộp trực tuyến tại Cổng Dịch vụ công trực tuyến tỉnh, http://dichvucong.binhdinh.gov.vn

 

Đối tượng thực hiện
Trình tự thực hiện

Bước 1: Tổ chức, cá nhân có thiết bị X-quang nộp phiếu khai thiết bị X-quang chẩn đoán y tế cho Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Bình Định (127 Hai Bà Trưng, Quy Nhơn, Bình Định). Trung tâm Phục vụ hành chính công kiểm tra hồ sơ đầy đủ và chuyển cho Sở Khoa học và Công nghệ giải quyết.

Bước 2: Sở Khoa học và Công nghệ xem xét phiếu khai báo và đề nghị bổ sung thông tin (nếu có);

Bước 3: Sở Khoa học và Công nghệ chuyển kết quả về cho Trung tâm Phục vụ hành chính công.

Bước 4: Trung tâm Phục vụ hành chính công trả kết quả về cho tổ chức, cá nhân

Thời hạn giải quyết

28 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

Phí Theo quy định tại Thông tư số 287/2016/TT-BTC ngày 15/11/2016
Lệ Phí
Số lượng bộ hồ sơ 1 bộ
Yêu cầu - điều kiện
Căn cứ pháp lý

Luật Năng lượng nguyên tử số 18/2008/QH12 ngày 03/6/2008.

Thông tư số 08/2010/TT-BKHCN ngày 22/07/2010 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn về việc khai báo, cấp giấy phép tiến hành công việc bức xạ và cấp chứng chỉ nhân viên bức xạ.

- Thông tư số 287/2016/TT-BTC ngày 15/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử.

Kết quả thực hiện Giấy xác nhận khai báo
Tên giấy tờ Mẫu đơn, tờ khai Số lượng
Đơn đề nghị cấp giấy phép tiến hành công việc bức xạ e0c4f-bm.qt.cng.03.01.doc

01

Phiếu khai báo nhân viên bức xạ và người phụ trách an toàn 4f78a-bm.qt.cng.03.02.doc

01

Phiếu khai báo thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế cfd0c-bm.qt.cng.03.03.doc

01

Báo cáo đánh giá an toàn đối với công việc sử dụng thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế 0cdce-bm.qt.cng.03.04.doc

01

ccc