Tên thủ tục Phê duyệt kế hoạch ứng phó sự cố bức xạ và hạt nhân cấp cơ sở (Sử dụng thiết bị X-Quang chẩn đoán trong Y tế)
Lĩnh vực Năng lượng nguyên tử, an toàn bức xạ và hạt nhân
Cách thức thực hiện

Nộp tại Trung tâm phục vụ Hành chính công tỉnh (Địa chỉ: 127 Hai Bà Trưng, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định) hoặc nộp trực tuyến tại Cổng Dịch vụ công trực tuyến tỉnh, http://dichvucong.binhdinh.gov.vn

Đối tượng thực hiện
Trình tự thực hiện

Bước 1: Tổ chức, cá nhân có thiết bị X-quang nộp phiếu khai thiết bị X-quang chẩn đoán y tế cho Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Bình Định (127 Hai Bà Trưng, Quy Nhơn, Bình Định). Trung tâm Phục vụ hành chính công kiểm tra hồ sơ đầy đủ và chuyển cho Sở Khoa học và Công nghệ giải quyết.

Bước 2: Sở Khoa học và Công nghệ xem xét phiếu khai báo và đề nghị bổ sung thông tin (nếu có);

Bước 3: Sở Khoa học và Công nghệ chuyển kết quả về cho Trung tâm Phục vụ hành chính công.

Bước 4: Trung tâm Phục vụ hành chính công trả kết quả về cho tổ chức, cá nhân

Thời hạn giải quyết

10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

Phí
Lệ Phí 500.000 đồng
Số lượng bộ hồ sơ 1 bộ
Yêu cầu - điều kiện
Căn cứ pháp lý

Luật Năng lượng nguyên tử số 18/2008/QH12 ngày 03/6/2008.

- Thông tư số 25/2014/TT-BKHCN ngày 08/10/2014 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định việc chuẩn bị ứng phó và ứng phó sự cố bức xạ và hạt nhân, lập và phê duyệt kế hoạch ứng phó sự cố bức xạ và hạt nhân.

- Thông tư số 287/2016/TT-BTC ngày 15/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử.

Kết quả thực hiện
Tên giấy tờ Mẫu đơn, tờ khai Số lượng
Đơn đề nghị phê duyệt kế hoạch ứng phó sự cố bức xạ f04e7-bm.qt.cng.07.01.doc

01

03 Bản kế hoạch ứng phó sự cố bức xạ 7510c-bm.qt.cng.07.02.doc

03 bản

ccc