Tên thủ tục Đăng ký kết quả thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh, cấp cơ sở sử dụng NSNN và nhiệm vụ KH&CN do quỹ của nhà nước trong lĩnh vực KH&CN tài trợ thuộc phạm vi quản lý của tỉnh, Thành phố
Lĩnh vực Năng lượng nguyên tử, an toàn bức xạ và hạt nhân
Cách thức thực hiện

Nộp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Bình Định (127 Hai Bà Trưng, Quy Nhơn, Bình Định) hoặc nộp trực tuyến tại Cổng Dịch vụ công trực tuyến tỉnh, http://dichvucong.binhdinh.gov.vn

Đối tượng thực hiện
Trình tự thực hiện

Bước 1: Tổ chức, cá nhân có thiết bị X-quang nộp phiếu khai thiết bị X-quang chẩn đoán y tế cho Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Bình Định (127 Hai Bà Trưng, Quy Nhơn, Bình Định). Trung tâm Phục vụ hành chính công kiểm tra hồ sơ đầy đủ và chuyển cho Sở Khoa học và Công nghệ giải quyết.

Bước 2: Sở Khoa học và Công nghệ xem xét phiếu khai báo và đề nghị bổ sung thông tin (nếu có);

Bước 3: Sở Khoa học và Công nghệ chuyển kết quả về cho Trung tâm Phục vụ hành chính công.

Bước 4: Trung tâm Phục vụ hành chính công trả kết quả về cho tổ chức, cá nhân

 

Thời hạn giải quyết

5 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

Phí
Lệ Phí Không
Số lượng bộ hồ sơ 1 bộ
Yêu cầu - điều kiện
Căn cứ pháp lý

- Luật Khoa học và Công nghệ số 29/2013/QH13 ngày 18/6/2013.

- Nghị định số 11/2014/NĐ-CP ngày 18/2/2014 của Chính phủ về hoạt động thông tin khoa học và công nghệ.

- Thông tư số 14/2014/TT-BKHCN ngày 11/6/2014 của Bộ Khoa học và Công nghệ Quy định về việc thu thập, đăng ký, lưu giữ và công bố thông tin về nhiệm vụ khoa học và công nghệ.

Kết quả thực hiện
Tên giấy tờ Mẫu đơn, tờ khai Số lượng
Phiếu đăng ký kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước a1cf8-bm.qt.cng.09.01.doc

01

Phiếu mô tả công nghệ đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ mà sản phẩm bao gồm quy trình công nghệ 78558-bm.qt.cng.09.02.doc

01

Thông báo hồ sơ không đạt yêu cầu c5ffd-bm.qt.cng.09.03.doc

01

Giấy chứng nhận 685f5-bm.qt.cng.09.04.docx

01

ccc