Tên thủ tục Thủ tục hỗ trợ phát triển tổ chức trung gian của thị trường khoa học và công nghệ
Lĩnh vực Công nghệ và Thị trường Công nghệ
Cách thức thực hiện

Nộp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Bình Định (127 Hai Bà Trưng, Quy Nhơn, Bình Định) hoặc nộp trực tuyến tại Cổng Dịch vụ công trực tuyến tỉnh, http://dichvucong.binhdinh.gov.vn

Đối tượng thực hiện các tổ chức, cá nhân
Trình tự thực hiện

Bước 1: Nộp hồ sơ

Bước 2: Tiếp nhận hồ sơ và chuyển hồ sơ cho CN

Bước 3: Phân công xử lý hồ sơ:

     - LĐCN xem xét, phân công CVCN thực hiện xử lý hồ sơ qua Phiếu PKS

Bước 4: Thẩm định hồ sơ:

   - Trường hợp hồ sơ không đáp ứng yêu cầu, trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

- Trường hợp, hồ sơ đáp ứng yêu cầu, dự thảo Quyết định

Bước 5: Xem xét LĐCN:

Xem xét, kiểm tra nội dung hồ sơ liên quan và làm báo cáo đề xuất trình Lãnh đạo Sở:

- Nếu đồng ý: Trình Lãnh đạo Sở xem xét.

- Nếu không đồng ý: Chuyển lại bước 5

Bước 6: Phê duyệt Lãnh đạo Sở:

Xem xét Quyết định, hồ sơ, tài liệu liên quan của Lãnh đạo phòng QLCN.

- Nếu đồng ý: Ký Quyết định.

- Nếu không đồng ý: Phê ý kiến và đề nghị phòng QLCN xử lý theo các bước xử lý trước.

Bước 7: Họp Hội đồng TVXĐ nhiệm vụ KH&CN, xem xét, kiểm tra nội dung hồ sơ liên quan và ra biên bản kết luận của Hội đồng:

- Nếu đồng ý: Trình Lãnh đạo Sở xem xét.

- Nếu không đồng ý: Chuyển lại bước 5

Bước 8: Dự thảo Tờ trình đề nghị phê duyệt nhiệm vụ KH&CN, báo cáo đề xuất và hồ sơ liên quan

Bước 9: Xem xét Tờ trình, hồ sơ, tài liệu liên quan của Phòng QLCN.

- Nếu đồng ý: Ký Tờ trình.

- Nếu không đồng ý: Phê ý kiến và đề nghị Phòng QLCN xử lý theo các bước xử lý trước

Bước 10: Xem xét Quyết định, hồ sơ, tài liệu liên quan của Sở KH&CN.

- Nếu đồng ý: Ký Quyết định.

- Nếu không đồng ý: Phê ý kiến và đề nghị Sở KH&CN xử lý theo các bước xử lý trước

Bước 11: Chuyển kết quả cho Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

Bước 12: Trả kết quả cho Tổ chức/cá nhân

Thời hạn giải quyết

07 ngày làm việc kể từ khi có kết luận của Hội đồng

Phí
Lệ Phí Không
Số lượng bộ hồ sơ 1 bộ
Yêu cầu - điều kiện
Căn cứ pháp lý

- Luật Khoa học và Công nghệ số 29/2013/QH13 ngày 18/6/2013;

- Luật Chuyển giao công nghệ số 07/2017/QH14 ngày 19/6/2017;

- Nghị định số 76/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018 quy định chi tiết và hướng dẫn một số điều của Luật Chuyển giao công nghệ;

- Thông tư số 07/2014/TT-BKHCN ngày 26/5/2014 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định trình tự, thủ tục xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia sử dụng ngân sách nhà nước, được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 03/2017/TT-BKHCN ngày 03/4/2017 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ.

Kết quả thực hiện Quyết định phê duyệt nhiệm vụ khoa học và công nghệ được hỗ trợ
Tên giấy tờ Mẫu đơn, tờ khai Số lượng
Mẫu Phiếu đề xuất nhiệm vụ khoa học và công nghệ 227bb-bm.qt.cn.01.docx
ccc