Tên thủ tục Thủ tục hỗ trợ doanh nghiệp có dự án thuộc ngành, nghề ưu đãi đầu tư, địa bàn ưu đãi đầu tư nhận chuyển giao công nghệ từ tổ chức khoa học và công nghệ
Lĩnh vực Công nghệ và Thị trường Công nghệ
Cách thức thực hiện

Nộp tại Trung tâm phục vụ Hành chính công tỉnh (Địa chỉ: 127 Hai Bà Trưng, thành phố Quy Nhơn) hoặc nộp trực tuyến tại tại Cổng Dịch vụ công trực tuyến tỉnh, http://dichvucong.binhdinh.gov.vn

Đối tượng thực hiện Tổ chức/cá nhân
Trình tự thực hiện

B1 Nộp hồ sơ

B2 Tiếp nhận hồ sơ và chuyển hồ sơ cho phòng QLCN

B3 Phân công xử lý hồ sơ

B4 Thẩm định hồ sơ

     - Trường hợp hồ sơ không đáp ứng yêu cầu, trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

     - Trường hợp, hồ sơ đáp ứng yêu cầu, dự thảo Quyết định.

B5 Xem xét, kiểm tra nội dung hồ sơ liên quan và làm báo cáo đề xuất trình Lãnh đạo Sở:

    - Nếu đồng ý: Trình Lãnh đạo Sở phê duyệt.

    - Nếu không đồng ý: Chuyển lại bước 4.

B6 Phê duyệt Xem xét Quyết định, hồ sơ, tài liệu liên quan của Lãnh đạo phòng QLCN.

    - Nếu đồng ý: Ký Quyết định.

- Nếu không đồng ý: Phê ý kiến và đề nghị phòng QLCN xử lý theo các bước xử lý trước.

B7 Họp Hội đồng TVXĐ nhiệm vụ KH&CN Xem xét, kiểm tra nội dung hồ sơ liên quan và ra biên bản kết luận của Hội đồng:

    - Nếu đồng ý: Trình Lãnh đạo Sở xem xét.

    - Nếu không đồng ý: Chuyển lại bước 5.

B8 Xem xét, trình ký Hồ sơ nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh phục vụ hoạt động chuyển giao công nghệ được hỗ trợ

B9 Ký tờ trình Xem xét Tờ trình, hồ sơ, tài liệu liên quan của Phòng QLCN.

- Nếu đồng ý: Ký Tờ trình.

- Nếu không đồng ý: Phê ý kiến và đề nghị Phòng QLCN xử lý theo các bước xử lý trước

B10 Phê duyệt Xem xét Quyết định, hồ sơ, tài liệu liên quan của Sở KH&CN.

    - Nếu đồng ý: Ký Quyết định.

    - Nếu không đồng ý: Phê ý kiến và đề nghị Sở KH&CN xử lý theo các bước xử lý trước.

B11 Chuyển kết quả cho Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

B12 Trả kết quả cho Tổ chức/cá nhân

Thời hạn giải quyết

7 ngày làm việc kể từ ngày có kết luận của Hội đồng

Phí
Lệ Phí Không
Số lượng bộ hồ sơ 1 bộ
Yêu cầu - điều kiện
Căn cứ pháp lý

- Luật Khoa học và Công nghệ số 29/2013/QH13 ngày 18/6/2013;

- Luật Chuyển giao công nghệ số 07/2017/QH14 ngày 19/6/2017;

- Nghị định số 76/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018 quy định chi tiết và hướng dẫn một số điều của Luật Chuyển giao công nghệ;

- Thông tư số 07/2014/TT-BKHCN ngày 26/5/2014 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định trình tự, thủ tục xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia sử dụng ngân sách nhà nước, được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 03/2017/TT-BKHCN ngày 03/4/2017 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ.

Kết quả thực hiện Quyết định phê duyệt nhiệm vụ khoa học và công nghệ được hỗ trợ
Tên giấy tờ Mẫu đơn, tờ khai Số lượng
Phiếu đề xuất nhiệm vụ khoa học và công nghệ 6a967-bm.qt.cn.02.01.docx
ccc