Tên thủ tục Thủ tục xác nhận hàng hóa sử dụng trực tiếp cho phát triển hoạt động ươm tạo công nghệ, ươm tạo doanh nghiệp khoa học và công nghệ
Lĩnh vực Công nghệ và Thị trường Công nghệ
Cách thức thực hiện

Nộp tại Trung tâm phục vụ Hành chính công tỉnh (Địa chỉ: 127 Hai Bà Trưng, thành phố Quy Nhơn) hoặc nộp trực tuyến tại tại Cổng Dịch vụ công trực tuyến tỉnh, http://dichvucong.binhdinh.gov.vn

Đối tượng thực hiện Tổ chức/cá nhân
Trình tự thực hiện

B1 Nộp hồ sơ

B2 Tiếp nhận hồ sơ và chuyển hồ sơ cho CN

B3 Phân công xử lý hồ sơ: LĐCN xem xét, phân công CVCN thực hiện xử lý hồ sơ qua Phiếu PKS

B4 Thẩm định hồ sơ:

    - Trường hợp hồ sơ không đáp ứng yêu cầu, trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

    - Trường hợp, hồ sơ đáp ứng yêu cầu, dự thảo Quyết định.

    - Xem xét Quyết định, hồ sơ, tài liệu liên quan của Lãnh đạo phòng QLCN. 

B5 Họp Hội đồng thẩm tra hồ sơ danh mục hàng hóa, xem xét, kiểm tra nội dung hồ sơ liên quan và ra biên bản kết luận của Hội đồng:

    - Nếu đồng ý: Trình Lãnh đạo Sở xem xét.

    - Nếu không đồng ý: Chuyển lại bước 5.

B6 Dự thảo Văn bản phê duyệt danh mục hàng hóa, báo cáo đề xuất và hồ sơ liên quan

B7 Xem xét Dự thảo văn bản, hồ sơ, tài liệu liên quan của Phòng QLCN.

    - Nếu đồng ý: Ký Văn bản.

    - Nếu không đồng ý: Phê ý kiến và đề nghị Phòng QLCN xử lý theo các bước xử lý trước

B8 Chuyển kết quả cho Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

B9 Trả kết quả cho Tổ chức/cá nhân

Thời hạn giải quyết

15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

Phí
Lệ Phí Không
Số lượng bộ hồ sơ 1 bộ
Yêu cầu - điều kiện
Căn cứ pháp lý

- Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu ngày 06 tháng 4 năm 2016;

- Nghị định số 134/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 9 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu;

- Quyết định số 30/2018/QĐ-TTg ngày 31 tháng 7 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ quy định trình tự, thủ tục xác nhận hàng hóa sử dụng trực tiếp cho phát triển hoạt động ươm tạo công nghệ, ươm tạo doanh nghiệp khoa học và công nghệ, đổi mới công nghệ; phương tiện vận tải chuyên dùng trong dây chuyền công nghệ sử dụng trực tiếp cho hoạt động sản xuất của dự án đầu tư;

- Thông tư số 14/2017/TT-BKHCN ngày 01/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định tiêu chí xác định phương tiện vận tải, máy móc, thiết bị, phụ tùng, vật tư chuyên dùng và danh mục tài liệu, sách báo, tạp chí khoa học quy định tại khoản 2 điều 40 Nghị định số 134/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 9 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Thuế xuất khẩu, Thuế nhập khẩu.

Kết quả thực hiện Văn bản trả lời tổ chức, cá nhân về đề nghị xác nhận hàng hóa sử dụng trực tiếp cho phát triển hoạt động ươm tạo công nghệ, ươm tạo doanh nghiệp khoa học và công nghệ/đổi mới công nghệ
Tên giấy tờ Mẫu đơn, tờ khai Số lượng
Mẫu Phiếu đề xuất nhiệm vụ khoa học và công nghệ 0539a-bm.qt.cn.03.01.docx
Mẫu văn bản trả lời tổ chức, cá nhân về đề nghị xác nhận hàng hóa sử dụng trực tiếp cho phát triển hoạt động ươm tạo công nghệ, ươm tạo doanh nghiệp khoa học và công nghệ/đổi mới công nghệ dfd0c-bm.qt.cn.03.02.docx
ccc