Văn bản pháp quy

STT Số quyết định Ngày ban hành Trích yếu
1 56/2020/QH14 28/06/2020 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giám định tư pháp
2 63/2020/QH14 18/06/2020 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật
3 34/2019/QĐ-TTg 18/12/2019 Quyết định số 34/2019/QĐ-TTg ngày 18/12/2019 của Thủ tướng Chính phủ quy định tiêu chí xác định dự án, phương án sản xuất kinh doanh ứng dụng công nghệ cao trong nông nghiệp và bổ sung Danh mục công nghệ cao được ưu tiên đầu tư phát triển ban hành kèm theo Quyết định số 66/2014/QĐ-TTg ngày 25 tháng 11 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ
4 17/2019/TT-BKHCN 10/12/2019 Thông tư số 17/2019/TT-BKHCN ngày 10/12/2019 của Bộ KH&CN hướng dẫn đánh giá trình độ và năng lực công nghệ sản xuất
5 2330/QĐ-UBND 08/07/2019 Quyết định v/v cử Đoàn công tác của Sở KH&CN đi thăm và làm việc tại các tỉnh Nam Lào
6 04/2019/TT-BKHCN 26/06/2019 Quy định sử dụng hóa chất để thực hiện thí nghiệm, nghiên cứu khoa học
7 02/2019/TT-BKHCN 03/06/2019 Ban hành Danh mục công nghệ hỗ trợ doanh nghiệp nghiên cứu, chuyển giao, ứng dụng nông nghiệp công nghệ cao
8 01/2019/TT-BKHCN 30/05/2019 Thông tư Quy định về bảo đảm an ninh nguồn phóng xạ
9 1335/QĐ-BKHCN 24/05/2019 Qyuết định v/v Điều tra Tiềm lực KH&CN của các tổ chức khoa học và công nghệ năm 2019
10 1533/QĐ-UBND 08/05/2019 Về việc Ban hành Kế hoạch phổ biến Luật Chuyển giao công nghệ 2017 và các văn bản dưới luật có liên quan của Bộ Khoa học và Công nghệ
11 1461/QĐ-UBND 26/04/2019 Quyết định v/v thành lập Trung tâm Thông tin - Ứng dụng KH&CN trên cơ sở hợp nhất Trung tâm TT&TK KH&CN và Trung tâm Ứng dụng TB KH&CN trực thuộc Sở KH&CN
12 1462/QĐ-UBND 26/04/2019 Quyết định v/v thành lập Trung tâm Phân tích và Đo lường Chất lượng trên cơ sở sáp nhập Trung tâm Kỹ thuật TĐC vào Trung tâm PT&KN trực thuộc Sở KH&CN
13 17/2019/QĐ-UBND 17/04/2019 Quy chế Quản lý Chuyển giao công nghệ và thẩm định công nghệ dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Bình Định
14 556/QĐ-UBND 25/02/2019 Về việc phê duyệt danh mục nhiệm vụ nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ thực hiện trong năm 2019
15 10/2019/TT-BTC 20/02/2019 Hướng dẫn việc xác định giá trị tài sản là kết quả của nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng vốn nhà nước
16 269/BKHCN-KHTC 14/02/2019 V/v hướng dẫn xây dựng kế hoạch và dự toán ngân sách KH&CN năm 2020
17 407/QĐ-UBND 01/02/2019 Thành lập Ban Chỉ đạo xây dựng Chính quyền điện tử tỉnh Bình Định
18 17/2018/TT-BKHCN 10/12/2018 Thông tư Quy định tiêu chuẩn , điều kiện , nội dung, hình thức thi xét thăng hạng chức danh , nghề nghiệp viên chức chuyên ngành KH&CN
19 15/2018/TT-BKHCN 15/11/2018 Thông tư Quy định chế độ báo cáo thống kê ngành KH&CN
20 14/2018/TT-BKHCN 15/11/2018 Thông tư ban hành 03 Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với thiết bị X-quang dùng trong y tế
21 3864/QĐ-UBND 02/11/2018 Quyết định v/v công bố Danh mục TTHC mới ban hành , TTHC bị bãi bỏ trong lĩnh vực SHTT của Sở KH&CN
22 CÔNG BÁO/Số 953 + 954/Ngày 05-10-2018 05/10/2018 Quy định về bảo đảm an toàn bức xạ trong y tế
23 13/2018/TT-BKHCN 05/09/2018 SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA THÔNG TƯ LIÊN TỊCH SỐ 13/2014/TTLT-BKHCN-BYT NGÀY 09 THÁNG 6 NĂM 2014 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ VÀ BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ QUY ĐỊNH VỀ BẢO ĐẢM AN TOÀN BỨC XẠ TRONG Y TẾ
24 63/2018/TT-BTC 30/07/2018 HƯỚNG DẪN MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 70/2018/NĐ-CP NGÀY 15 THÁNG 5 NĂM 2018 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH VIỆC QUẢN LÝ, SỬ DỤNG TÀI SẢN ĐƯỢC HÌNH THÀNH THÔNG QUA VIỆC TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NHIỆM VỤ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ SỬ DỤNG VỐN NHÀ NƯỚC
25 04/VBHN-VPQH 29/06/2018 LUẬT KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
26 76/2018/NĐ-CP 15/05/2018 Nghị định số 76/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chuyển giao công nghệ
27 83/2017/QĐ-UBND 22/12/2017 BAN HÀNH QUY ĐỊNH MỨC CHI QUẢN LÝ NHIỆM VỤ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ; CÁC NỘI DUNG LIÊN QUAN ĐẾN LẬP DỰ TOÁN, PHÂN BỔ VÀ QUYẾT TOÁN KINH PHÍ ĐỐI VỚI NHIỆM VỤ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CÓ SỬ DỤNG NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH ĐỊNH
28 07/2017/QH14 19/06/2017 Luật Chuyển giao công nghệ số 07/2017/QH14 ngày 19/6/2017 của Quốc hội
29 05/2017/TT-BKHCN 20/05/2017 QUY ĐỊNH NGƯNG HIỆU LỰC MỘT PHẦN THÔNG TƯ SỐ 13/2015/TT-BKHCN NGÀY 21 THÁNG 7 NĂM 2015 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG THÔNG TƯ SỐ 23/2010/TT-BKHCN NGÀY 29 THÁNG 12 NĂM 2010 HƯỚNG DẪN BẢO ĐẢM AN NINH NGUỒN PHÓNG XẠ
30 19-2017/NQ-CP 06/02/2017 Về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2017, định hướng đến năm 2020
31 59/2015/QĐ-UBND 31/12/2016 Quy định của UBND tỉnh Bình Định về chính sách trợ cấp đối với cán bộ, công chức, viên chức được cử đi đào tạo
32 287/2016/TT-BTC 15/11/2016 Quy định mức thu,chế đọ thu, nộp ,quản lý sử dung phí ,lệ phí trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử
33 37/2016/QĐ-UBND 15/07/2016 BAN HÀNH QUY CHẾ QUẢN LÝ VÀ TỔ CHỨC THỰC HIỆN NHIỆM VỤ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH BÌNH ĐỊNH
34 36 /2016/QD-UBND 08/07/2016 Ban hành Quy chế quản lý và sử dụng Hệ thống Văn phòng điện tử liên thông trong các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Bình Định
35 06/2016/TT-BKHCN 22/04/2016 Quy định về việc cấp Giấy đăng ký và cấp Chứng chỉ hành nghề đối với một số hoạt động dịch vụ hỗ trợ ứng dụng năng lượng nguyên tử
36 02/2016/TT-BKHCN 25/03/2016 Ban hành “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với thiết bị chụp cắt lớp vi tính dùng trong y tế”
37 28/2015/TT-BKHCN 30/12/2015 Ban hành “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với thiết bị chụp X-quang tổng hợp dùng trong y tế”
38 13/2015/TT-BKHCN 21/07/2015 Hướng dẫn đảm bảo an ninh nguồn phóng xạ
39 34/2014/TT-BKHCN 27/11/2014 Quy định về đào tạo an toàn bức xạ đối với nhân viên bức xạ, người phụ trách an toàn và hoạt động dịch vụ đào tạo an toàn bức xạ
40 25/2014/TT-BKHCN 08/10/2014 Quy định việc chuẩn bị ứng phó và ứng phó sự cố bức xạ và hạt nhân, lập và phê duyệt kế hoạch ứng phó sự cố bức xạ và hạt nhân
41 22/2014/TT-BKHCN 25/08/2014 Quy định về quản lý chất thải phóng xạ và nguồn phóng xạ đã qua sử dụng
42 13/2014/TTLT-BKHCN-BYT 09/06/2014 Quy định về bảo đảm an toàn bức xạ trong y tế
43 107/2013/NĐ-CP 20/09/2013 Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử
44 307/qđ-Ttg 28/02/2013 Phát triển điện hạt nhân đến năm 2020
45 24/202/TTBKHCN 04/12/2012 Hướng dẫn lập và phê duyệt ứng phó sự cố bức xạ hạt nhân cấp cơ sở và cấp tỉnh
46 16/2011/QĐ-UBND 15/07/2011 VỀ VIỆC QUY ĐỊNH MỨC TRỢ CẤP CHO CÁN BỘ LÀM CÔNG TÁC QUẢN TRỊ MẠNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH ĐỊNH
47 23/2010/TT-BKHCN 29/12/2010 Hướng dẫn bảo đảm an ninh nguồn phóng xạ
48 08_2010_TT-BKHCN 22/07/2010 Hướng dẫn về việc khai báo,cấp giấy phép tiến hành công việc bức xạ và cấp chứng chỉ cho nhân viên bức xạ
49 18/2008/QH12 03/06/2008 LUẬT Năng lượng nguyên tử