Công tác thanh tra KH&CN

STT Số quyết định Ngày ban hành Trích yếu Nội dung
1 67/QĐ-SKHCN 26/03/2021 Quyết định thanh tra việc quản lý, tổ chức thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học và công nghệ năm 2021 Tải về
2 51/QĐ-SKHCN 12/03/2021 Quyết định thanh tra việc quản lý, tổ chức thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học và công nghệ năm 2021 Tải về
3 13/QĐ-SKHCN 25/01/2021 Quyết định thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về tiêu chuẩn, đo lường và chất lượng xăng dầu năm 2021. Tải về
4 08/QĐ-SKHCN 08/01/2021 Quyết định thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về tiêu chuẩn, đo lường và chất lượng xăng dầu năm 2021 Tải về
5 363/QĐ-SKHCN 10/12/2020 Quyết định thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về tiêu chuẩn, đo lường và chất lượng xăng dầu năm 2020. Tải về
6 282/QĐ-SKHCN 29/09/2020 Về việc thành lập Đoàn xác minh nội dung phản ánh, kiến nghị Tải về
7 139/QĐ-SKHCN 25/05/2020 Thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về đo lường trong kinh doanh dịch vụ vận tải hành khách có sử dụng taximet Tải về
8 44/QĐ-SKHCN 09/03/2020 Thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về tiêu chuẩn, đo lường và chất lượng xăng dầu năm 2020 Tải về
9 28/QĐ-SKHCN 24/02/2020 Thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về tiêu chuẩn, đo lường và chất lượng xăng dầu năm 2020 Tải về
10 04/QĐ-SKHCN 13/01/2020 Về việc thành lập Đoàn xác minh nội dung phản ánh, kiến nghị; Tải về
11 340/QĐ-SKHCN 05/11/2019 Thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về tiêu chuẩn, đo lường và chất lượng xăng dầu năm 2019 Tải về
12 322/QĐ-SKHCN 21/10/2019 Thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về tiêu chuẩn, đo lường và chất lượng xăng dầu năm 2019 Tải về
13 290/QĐ-SKHCN 30/09/2019 Thanh tra hành chính về trách nhiệm thủ trưởng cơ quan đơn vị chấp hành pháp luật về khiếu nại,tố cáo về phòng chống tham nhũng Tải về
14 277/QĐ-SKHCN 09/09/2019 Thanh tra chuyên đề diện rộng năm 2019 về sản phẩm điện , điện tử Tải về
15 243/QĐ-SKHCN 19/08/2019 Thanh tra chuyên đề diện rộng năm 2019 về sản phẩm điện , điện tử Tải về
STT Số kết luận Ngày ban hành Trích yếu Nội dung
1 280/KL-SKHCN 16/04/2021 Kết luận thanh tra việc quản lý, tổ chức thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học và công nghệ năm 2021 Tải về
2 281/KL-SKHCN 16/04/2021 Kết luận thanh tra việc quản lý, tổ chức thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học và công nghệ năm 2021 Tải về
3 93/KL-SKHCN 04/02/2021 Kết luận thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về tiêu chuẩn, đo lường và chất lượng xăng dầu năm 2021. Tải về
4 1076/KL-SKHCN 23/12/2020 Kết luận thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về tiêu chuẩn, đo lường và chất lượng xăng dầu năm 2020 Tải về
5 871/KL-SKHCN 12/10/2020 Kết luận nội dung phản ánh, kiến nghị đối với nhà hàng gắn tên "Hệ thống Dê Nghĩa 79" Tải về
6 500/KL-SKHCN 10/06/2020 Việc chấp hành các quy định của pháp luật về đo lường trong kinh doanh dịch vụ vận tải hành khách có sử dụng taximet Tải về
7 263/KL-SKHCN 31/03/2020 Việc chấp hành các quy định của pháp luật về tiêu chuẩn, đo lường và chất lượng xăng dầu năm 2020 Tải về
8 112/KL-SKHCN 20/02/2020 Kết luận nội dung kiến nghị đối với Cty CP-DV bất động sản ANZHOMES Quy Nhơn. Tải về
9 895/KL-SKHCN 29/11/2019 Việc chấp hành các quy định của pháp luật về tiêu chuẩn, đo lường và chất lượng xăng dầu năm 2019 Tải về
10 734/KL-SKHCN 07/10/2019 Về trách nhiệm thủ trưởng cơ quan, đơn vị chấp hành pháp luật về khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng năm 2019 Tải về
11 717/KL-SKHCN 01/10/2019 Kết luận thanh tra chuyên đề diện rộng năm 2019 về sản phẩm điện , điện tử Tải về
12 450/KL-SKHCN 01/07/2019 KL thanh tra về việc quản lý, tổ chức thực hiện đề tài nghiên cứu KH&CN năm 2019 Tải về
13 377/KL-SKHCN 03/06/2019 Kết luận thanh tra về việc chấp hành các quy định pháp luật về đo lường và an toàn bức xạ, hạt nhân năm 2019 Tải về
14 220/KL-SKHCN 03/04/2019 KL-2019-04 thanh tra về TCĐLCL xăng dầu 2019 Tải về
STT Số kế hoạch Ngày ban hành Trích yếu Nội dung
1 58/KH-SKHCN 26/01/2021 Kế hoạch công tác phòng, chống tham nhũng năm 2021 Tải về
2 40/KH-SKHCN 21/01/2020 Chương trình kế hoạch công tác phong chống tham nhũng năm 2020 Tải về
3 722/KH-SKHCN 02/10/2019 Thực hiện Đề án “Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2019 -2020” của Sở Khoa học và Công nghệ Tải về
4 718/KH-SKHCN 02/10/2019 Thực hiện Đề án “Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2019 -2021” của Sở Khoa học và Công nghệ Tải về
5 87/KH SKHCN 18/02/2019 Chương trình kế hoạch công tác phong chống tham nhũng năm 2019 Tải về
6 131/KH SKHCN 18/10/2018 Chương trình hành động thực hiện công tác phòng chống tham nhũng của Sở KHCN đến năm 2020 Tải về
7 102/KH SKHCN 14/03/2018 Chương trình kế hoạch công tác phong chống tham nhũng năm 2018 Tải về