STT Tên thủ tục
1 Thủ tục xác nhận hàng hóa sử dụng trực tiếp cho phát triển hoạt động ươm tạo công nghệ, ươm tạo doanh nghiệp khoa học và công nghệ
2 Thủ tục hỗ trợ doanh nghiệp có dự án thuộc ngành, nghề ưu đãi đầu tư, địa bàn ưu đãi đầu tư nhận chuyển giao công nghệ từ tổ chức khoa học và công nghệ
3 Thủ tục hỗ trợ phát triển tổ chức trung gian của thị trường khoa học và công nghệ
4 Đăng ký Kết quả thực hiện nhiệm vụ KH&CN không sử dụng ngân sách nhà nước
5 Đăng ký kết quả thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh, cấp cơ sở sử dụng NSNN và nhiệm vụ KH&CN do quỹ của nhà nước trong lĩnh vực KH&CN tài trợ thuộc phạm vi quản lý của tỉnh, Thành phố
6 Đăng ký Thông tin kết quả nghiên cứu khoa học và PTCN được mua bằng ngân sách nhà nước thuộc phạm vi quản lý của tỉnh, Thành phố trực thuộc Trung ương
7 Phê duyệt kế hoạch ứng phó sự cố bức xạ và hạt nhân cấp cơ sở (Sử dụng thiết bị X-Quang chẩn đoán trong Y tế)
8 Cấp lại giấy phép tiến hành công việc bức xạ (Sử dụng thiết bị X-Quang chẩn đoán trong Y tế)
9 Gia hạn giấy phép tiến hành công việc bức xạ (Sử dụng thiết bị X-Quang chẩn đoán trong Y tế)
10 Cấp giấy phép tiến hành công việc bức xạ (Sử dụng thiết bị X-Quang chẩn đoán trong Y tế)
11 Khai báo thiết bị X-Quang chẩn đoán trong Y tế
12 Cấp mới và cấp lại chứng chỉ nhân viên bức xạ
13 Thủ tục khai báo thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế
14 Thủ tục đặt và tặng giải thưởng về khoa học và công nghệ của tổ chức, cá nhân cư trú hoặc hoạt động hợp pháp tại Việt Nam
15 Đăng ký thông tin kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ được mua bằng ngân sách nhà nước thuộc phạm vi quản lý của tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương
16 Đăng ký kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ không sử dụng ngân sách nhà nước
17 Thủ tục đăng ký kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh, cấp cơ sở sử dụng ngân sách nhà nước và nhiệm vụ khoa học và công nghệ do quỹ của Nhà nước trong lĩnh vực khoa học và công nghệ tài trợ thuộc phạm vi quản lý của tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
18 Miễn nhiệm giám định viên tư pháp
19 Bổ nhiệm giám định viên tư pháp
20 Đánh giá đồng thời thẩm định kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ không sử dụng ngân sách nhà nước mà có tiềm ẩn yếu tố ảnh hưởng đến lợi ích quốc gia, quốc phòng, an ninh, môi trường, tính mạng, sức khỏe con người
21 Thẩm định kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ không sử dụng ngân sách nhà nước mà có tiềm ẩn yếu tố ảnh hưởng đến lợi ích quốc gia, quốc phòng, an ninh, môi trường, tính mạng, sức khỏe con người
22 Thủ tục giao quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản là kết quả của nhiệm vụ khoa học và công nghệ ngân sách hỗ trợ
23 Thủ tục giao quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản là kết quả của nhiệm vụ khoa học và công nghệ ngân sách cấp
24 Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ không sử dụng ngân sách nhà nước.