Sở Khoa học và Công Nghệ Bình Định

Địa chỉ : 208 Diên hồng, TP Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định

Điện thaoị : 0256.3892319

Email : lienhe@skhcn.binhdinh.gov.vn

GÓP Ý VĂN BẢN DỰ THẢO