Số hiệu 19-2017/NQ-CP
Ngày ban hành: 06/02/2017
Người ký Nguyễn Xuân Phúc
Trích yếu: Về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2017, định hướng đến năm 2020
Cơ quan ban hành: Chính phủ
Loại: Quyết định
Lĩnh vực: Khoa học công nghê
File kèm theo: