Số hiệu 13/2018/TT-BKHCN
Ngày ban hành: 05/09/2018
Người ký THỨ TRƯỞNG Phạm Công Tạc
Trích yếu: SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA THÔNG TƯ LIÊN TỊCH SỐ 13/2014/TTLT-BKHCN-BYT NGÀY 09 THÁNG 6 NĂM 2014 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ VÀ BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ QUY ĐỊNH VỀ BẢO ĐẢM AN TOÀN BỨC XẠ TRONG Y TẾ
Cơ quan ban hành: Chính phủ
Loại: Thông tư
Lĩnh vực: Khoa học công nghê
File kèm theo: