Số hiệu 37/2016/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 15/07/2016
Người ký PHÓ CHỦ TỊCH :Trần Châu
Trích yếu: BAN HÀNH QUY CHẾ QUẢN LÝ VÀ TỔ CHỨC THỰC HIỆN NHIỆM VỤ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH BÌNH ĐỊNH
Cơ quan ban hành: UBND tỉnh Bình Định
Loại: Quyết định
Lĩnh vực: Khoa học công nghê
File kèm theo: